Statens medieråd ska granska skydd för barn och unga på nätet

Hur skyddas barn och unga mot rasism, hatbrott och extremism på internet? Nu ska Statens medieråd på regeringens uppdrag granska samhällets skydd på internet och i sociala medier.

I arbetet omfattas både offentliga aktörer, det civila samhället samt privata aktörer såsom Facebook, Instagram, Kik, Snapchat och andra sociala medier.

Kartläggningen ska ligga till grund för framtida regeringsbeslut om åtgärder för att förbättra miljön på internet för barn och unga.

Av regeringens beslut framgår att ”en dialog med företrädare för leverantörer av sociala medier ska föras rörande den utveckling som sker när det gäller företagens självreglering”.

– Ett oerhört viktigt uppdrag, säger Ewa Thorslund, direktör, Statens medieråd. Det gemensamma, offentliga samtalet har till stor del tagits över av privata aktörer. Och, med det följer ett stort ansvar. De nya digitala kommunikativa plattformarna utgör demokratiska forum där alla medborgare har en rätt att både yttra sig och att skyddas.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bland andra Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet och och Justitiekanslern.

Regeringen har avsatt en miljon kronor för uppdragets genomförande och en slutredovisning ska ske under 2017.

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten fastställer också åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. För mer information, besök myndighetens webbplats www.statensmedierad.se

http://news.cision.com/se/statens-medierad/r/statens-medierad-ska-granska-skydd-for-barn-och-unga-pa-natet,c2040076