Inre motivation

Vad kan vi bidra med för att barnen ska hitta den inre drivkraften? Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS samt författare, bidrar med några tankar kring detta.

– Om barnet inte klarar av skolan, inte förstår det som händer i ett ämne eller ett ämnesområde (begriplighet). Om barnet inte får den hjälp han eller hon behöver (hanterbarhet) och inte förstår varför något ska göras (meningsfullhet), ja då ökar förstås risken för bristande motivation. När vi vänder på resonemanget blir det tydligt att vi som vuxna tillsammans med barnet kan arbeta för att stärka motivationen. Vi kan exempelvis tillsammans med barnen försöka förstå det som händer (begriplighet). Vi kan synliggöra vad barnet behöver i form av stöd eller andra resurser (hanterbarhet) och en tro på att förändring och utveckling är möjlig (meningsfullhet). Om vi vill stärka barns motivation har vi glädje av begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

– Min erfarenhet är att det finns en tydlig bro mellan meningsfullhet och motivation. Jämför bara din egen koncentrationsförmåga när du står inför något som du uppfattar saknar mening, i jämförelse med när du ägnar dig åt något du tycker är djupt meningsfullt. För somliga barn är detta ännu viktiga än för andra. Det är som om klistret i hjärnan inte fungerar utan meningsfullhet.

– En annan viktig tanke är att motivation oftast byggs av erfarenhet, upplevelser av steg som varit möjliga att ta. Ändå använder vi ofta ordet Motivation som en personlig egenskap, som något man antingen har eller saknar.

– Överlag tror jag att vi vuxna gör klokt i att betrakta brist på motivation hos barn som att det finns saker som vi vuxna behöver förstå. En hjälp kan vara att ta just begreppen ovan till sin hjälp. Förstår barnet? Får barnet den stöttning som hen behöver för att klara av det hen står inför? Kan barnet så syn på något därför mitt alla varför.