Daglig högläsning för barn ökar enligt färsk undersökning

Äntligen har den vikande högläsningstrenden i Sverige brutits. En färsk undersökning genomförd på uppdrag av stiftelsen LegiLexi visar att nästan hälften av föräldrarna i Sverige dagligen läser högt för sina barn. Däremot avtar högläsningen ju äldre barnen blir och vi läser mindre under semestrar och helger. Dessutom visar undersökningen att cirka två av tio föräldrar läser för sina barn mindre än en gång i veckan.

Pressmeddelande 26 juni 2019

I den nya undersökningen anger cirka hälften av föräldrarna med barn i åldern 0-9 år att de läser dagligen för sina barn. Detta kan jämföras med en tredjedel som läste högt dagligen enligt en tidigare undersökning (Läsrörelsen 2012). Det är dock långt kvar till tidigare, historiskt höga nivåer och undersökningen visar också att nära två att tio föräldrar högläser mindre än en gång i veckan med sina barn.

Högläsningen är viktig inte bara för de allra yngsta barnen. Undersökningen visar att det är vanligare med regelbunden högläsning ju yngre barn man har, för att sen sjunka i takt med ökad ålder. 57% av föräldrarna med barn i åldern 0-4 år läser varje dag. Bland föräldrar med barn i den tidiga skolåldern (7-9 år) är det drygt en tredjedel (35%) som läser dagligen och bara knappt en femtedel (19%) läser för barn i mellanstadieåldern (10-12 år).

– Högläsningen ger, förutom berättelsen, relationen och närvaron, gemenskap med det skrivna språket och dess regler samt ett stort ordförråd. När barn kan läsa betyder högläsningen att man som förälder läser det de ännu inte kan läsa på egen hand, dvs säga något med ett annat innehåll och med ett annat språk. Barn som blir lästa för minns ofta högläsaren och därmed skapar högläsningen både relation till någon och relation till något, säger Anne-Marie Körling, lärare och f.d. Sveriges läsambassadör. Anne-Marie är en av flera deltagare på Läsdagen i Almedalen senare i sommar.

Undersökningen visar också att föräldrar tycker att det är viktigt att läsa högt för sina barn och att såväl barn som föräldrar gillar högläsningen. Drygt hälften av föräldrarna önskar samtidigt att de läste mer för barnen, men anger tidsbrist som det vanligaste skälet till att man inte läser mer för sina barn. Dock visar undersökningen att högläsningen främst sker på vardagar för att sedan sjunka på helger och ligga som allra lägst under semestrar.

– Det är paradoxalt att högläsningen sjunker på helger och under semestrar när vi verkligen borde ha tid att högläsa tillsammans med våra barn – det borde ju vara tvärtom! Under längre lov och ledigheter är det dessutom viktigt att hålla i läsningen speciellt för unga och nykläckta läsare som annars lätt tappar mycket och då kan högläsningen vara ett sätt, säger Sofia Norén, verksamhetschef på LegiLexi. Vi hoppas nu också att den femtedel som läser mindre än en gång i veckan nås av budskapet om högläsningens betydelse.

Bland vanliga fritidsaktiviteter som man gör tillsammans med sina barn kommer läsning på tredje plats efter skrämtid (TV, platta etc) och lek.

Undersökningen i sin helhet återfinns här: LegiLexi Rapport Högläsning

Fakta om undersökningen Högläsning för barn

Undersökningen genomfördes under perioden 13 maj till 26 maj 2019. Datainsamling och analys har gjorts av J Analys & utveckling AB i samarbete med Norstat och Qualtrics på uppdrag av LegiLexi stiftelse. Totalt har 2400 individer deltagit i undersökningen. Av dem har 1005 individer barn i åldern 0-18 år och det är den gruppen som är undersökningens målgrupp. Inbjudningar till undersökningen har skickat till män och kvinnor i åldern 25-65 år. Urvalspopulationens sammansättning är representativ för befolkningen med avseende på kön, ålder och region.

För mer information:

Sofia Norén, verksamhetschef LegiLexi, telefon 070-789 20 29

Anne-Marie Körling, lärare och föreläsare, telefon 070-366 91 50

Om Stiftelsen LegiLexi

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse, grundad av Bertil Hult som även grundat EF, med visionen
att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft.

LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. Stiftelsens erbjudanden baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Verktygen är gratis för lärare och elever och idag används de av mer än 10.000 lågstadielärare.